Epoch Times Impact

  • אוכלוסיות בסיכון

  • חינוך ומדע

  • עשייה חברתית

מעגל זה מיועד ליוזמות חברתיות הקשורות ו/או שייכות לחברי קהילת מרחיבי הדעת של מגזין Epoch Times.

חברי המעגל

הנה הפרויקטים בהם תמכנו: