MIND THE GAP

  • אוכלוסיות בסיכון

  • חוסר שוויון

  • משפט, זכויות אזרח ודמוקרטיה

  • עוני

  • תעסוקה

מעגל זה הוקם במטרה לתמוך בפרויקטים ויוזמות שתורמות להפתחתת פערים חברתיים.

הוא מחלק 2 מענקים של 3,000 ש"ח כל רבעון

חברי המעגל

אפרת אונהימר

אפרת אונהימר

אמילי פרידמן-נובק

אמילי פרידמן-נובק

אורלי שפיר

אורלי שפיר