MS circle 1

  • איכות הסביבה וקיימות

  • בריאות

  • חינוך ומדע

  • ילדים

  • עוני

מעגל של עובדי חברת מייקרוסופט ישראל.

המעגל יעניק אחת לרבעון כ-4,000 ש"ח לפרויקטים בתחום הבריאות, עוני, ילדים, איכות הסביבה ו/או חינוך.

חברי המעגל

Avner Aharoni

Avner Aharoni

Dana Shoushan- Whol

Dana Shoushan- Whol

Tester User

Tester User

הנה הפרויקטים בהם תמכנו: